Strona Główna / Dokumenty szkoły / Regulamin ucznia

Regulamin ucznia

Pobierz dokument

REGULAMIN UCZNIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
i USTAWICZNEGO „MEDYK”
W GORZOWIE WLKP.

Opracowany na podstawie:

  • § 32, 33, 34, 35, 38,39, 40, 41,42, 51, 52 Statutu Medycznego Studium Zawodowego z dnia l4.K.2010r.
  • § 63 7,12,15,18 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z dnia 23.09.2008 r.
  • Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 września 1982r. w sprawie zasad działania samorządu uczniowskiego,
  • Rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35),
  • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I.

Uczniowie szkoły mają prawo do :
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.
3. Korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z procedurą otrzymania jednorazowej pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację materialną ucznia i w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
5. Swobody wyrażania myśli i przekonań także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz sposobów kontroli postępów
w nauce.
8. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu szkolnego.
10. Otrzymania oceny w terminie dwóch tygodni po pracy kontrolnej, przekroczenie przez nauczyciela tego terminu powinno spowodować umożliwienie poprawy oceny bez wpisywania oceny niedostatecznej do dziennika.
11. Uzyskiwania nagród i wyróżnień.
12. Korzystania z telefonu komórkowego, słuchawek i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie
w czasie przerw między zajęciami.
13. Odwołania się od decyzji dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej w terminie 7 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Lubuski Kurator Oświaty).

ROZDZIAŁ II.

Uczniowie szkoły mają obowiązek:
1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych planem zajęć.
2. Systematycznego przyswajania materiału objętego programem nauczania.
3. Poddawania się systematycznemu sprawdzaniu wiedzy i umiejętności i uzyskiwania ocen pozytywnych.
4. Czynnego uczestnictwa w pracach społecznych i uroczystościach organizowanych przez szkołę.
5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Dbałość o czystość mowy ojczystej.
7. Ścisłego przestrzegania przepisów bhp.
8. Poddawania się okresowym badaniom lekarskim w terminach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły, posiadania aktualnych badań lekarskich obowiązujących w placówkach szkolenia praktycznego.
9. Noszenia umundurowania zgodnego z ustaleniami dla danego kierunku kształcenia.
10. Dbanie o schludny, estetyczny wygląd:
a) na co dzień obowiązuje skromny, czysty strój własny
b) w czasie zajęć w pracowniach, na zajęciach praktycznej nauki zawodu obowiązuje odzież ochronna, obuwie zmienne.
11. Posiadać przy sobie legitymację szkolną.
12. Przedkładanie wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności:
– w przypadku krótkiej, 1-3 dniowej nieobecności- natychmiast po powrocie do szkoły,
– w przypadku dłuższej nieobecności należy poinformować wychowawcę telefonicznie lub listownie
w ciągu 3 dni.
13. W przypadku urodzenia dziecka uczennica odbywa urlop macierzyński w wymiarze przewidzianym Kodeksem Pracy, a następnie musi uzupełnić wszystkie obowiązujące zajęcia.
14. Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
15. W przypadku rezygnacji z dalszej nauki lub ukończenia szkoły – rozliczenia się we wszystkich działach, potwierdzonego podpisami w karcie obiegowej.
16. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwu i niszczeniu majątku szkolnego, uczeń winny szkody zobowiązany jest do usunięcia jej w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły.
17. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za celowe uszkodzenie mienia szkoły i zakładów w których odbywa praktyczną naukę zawodu.
18. Podpisać Kontrakt obowiązujący w Medycznym Studium Zawodowym.

ROZDZIAŁ III.

Tok nauczania i promowania
Regulowany jest przez wewnątrzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania, z którymi uczniowie są zapoznawani w pierwszych dniach roku szkolnego i na początku nauki przedmiotu.

1. Podstawą do zaliczenia przedmiotów teoretycznych jest uzyskanie ocen pozytywnych
w czasie przeprowadzonych prac kontrolnych lub sprawdzianów oraz analizy odpowiedzi ustnej.
2. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń lub zajęć praktycznej nauki zawodu jest regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia, wykonywanie wszystkich obowiązkowych zadań oraz uzyskanie oceny pozytywnej za wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności tryb i zasady odrabiania ćwiczeń ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia, a w przypadku zajęć praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia praktycznego. Odrabianie opuszczonych zajęć może odbywać się wyłącznie w czasie wolnym od innych zajęć. Organizacja odrabiania zajęć praktycznej nauki zawodu jest uzależniona od struktury funkcjonowania placówki.
3. Na koniec semestru uczeń otrzymuje oceny podsumowujące wiadomości i umiejętności z
każdego przedmiotu. Oceny te są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych
w ciągu semestru. Ocena klasyfikacyjna z przedmiotu nie jest średnią ocen cząstkowych.
4. Uczeń jest klasyfikowany jeśli został oceniony ze wszystkich przedmiotów nauczania.
5. Klasyfikacja z przedmiotu nie jest możliwa gdy nieobecność usprawiedliwiona przekracza
50% czasu zajęć.
6. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. Szczegółowe zasady egzaminu klasyfikacyjnego określa § 12 WSO.
7. Uczeń niesklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności uchwałą rady pedagogicznej zostaje skreślony z listy uczniów.
8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Szczegółowe zasady egzaminu poprawkowego określa § 15 WSO.
9. Uczeń, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, może być przez radę
pedagogiczną skierowany na powtórzenie semestru lub skreślony z listy uczniów.
10. Uczeń jest promowany po każdym semestrze.
11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
12. Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz mają możliwości
przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego warunki i
sposób przeprowadzenia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ IV.

Nagrody
Za dobrą naukę i właściwą postawę uczeń może być wyróżniony następującymi nagrodami:
1) pochwałą udzieloną przez wychowawcę,
2) pochwałą udzieloną przez Dyrektora Szkoły,
3) listem pochwalnym dla ucznia i listem gratulacyjnym dla rodziców ucznia,
4) dyplomem lub nagrodą książkową.

ROZDZIAŁ V.

Kary
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany:
1. Upomnieniem ustnym wobec klasy udzielonym przez wychowawcę klasy. .1 Zawiadomieniem rodziców o złym postępowaniu ucznia.
3. Naganą udzieloną przez wychowawcę z wpisaniem do indeksu.
4. Naganą dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej,
5. Pozbawieniem miejsca w Internacie.
6. Skreśleniem z listy uczniów uchwałą rady pedagogicznej, w przypadku:
a) opuszczonych 31 nieusprawiedliwionych godzin (po uprzednim zastosowaniu gradacji kar),
b) przebywanie na terenie szkoły, internatu i placówek szkolenia praktycznego pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych,
c) posiadanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły, internatu, placówek szkolenia praktycznego i w innych miejscach publicznych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,
d) prowadzenie działalności przestępczej w szczególności w przypadku kradzieży, włamania, pobicia, wymuszenia, spowodowania zagrożenia życia oraz skazanie na podstawie prawomocnego wyroku z KK,
e) rażące naruszenie godności kolegów i pracowników szkoły,
f) wnoszenie na teren szkoły, internatu lub innej placówki, w której są organizowane zajęcia szkolne, wszelkiego rodzaju broni palnej, białej, niebezpiecznych materiałów, substancji żrących i innych narzędzi zagrażających bezpieczeństwu,
g) świadomego niszczenia mienia szkoły i internatu oraz mienia w placówkach, w których uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu,
h) w przypadku powtarzania semestru brak postępów w nauce na powtarzanym semestrze.
7. Od decyzji dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej uczeń ma prawo odwołania się w ciągu 7 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Lubuski Kurator Oświaty).

ROZDZIAŁ VI.

Nieobecności w szkole.
1. Wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych muszą być usprawiedliwione na piśmie.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą usprawiedliwić nieprzekraczalną liczbę 30 godzin w ciągu roku szkolnego.
3. Godziny nieusprawiedliwione
– nie pozwalają na odrabianie ćwiczeń,
– mogą być przyczyną oceny niedostatecznej i braku promocji na następny semestr,
– sumują się przez dwa semestry roku szkolnego,
– mogą być podstawą do skreślenia z listy ucznia,
– za nieobecność nieusprawiedliwioną uczeń może być ukarany zgodnie z następująca gradacją kar:
♦ 6 godzin – upomnienie wychowawcy klasy – ustne, zapisane w zeszycie wychowawcy,
♦ 12 godzin – nagana udzielona przez wychowawcę, wpisana do indeksu,
♦ 18 godzin – zawiadomienie rodziców na piśmie,
♦ 24 godziny – nagana udzielona przez radę pedagogiczną lub dyrektora szkoły,
♦ 31 godzin – skreślenie z listy ucznia.
4. Skreślenie z listy ucznia może nastąpić po zastosowaniu wyżej wymienionej gradacji kar.
5. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie obowiązuje Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu szkolnego Regulamin Ucznia został przyjęty uchwałą rady pedagogicznej w dniu………… Nr uchwały……….
Jednocześnie z tym dniem traci moc Regulamin Ucznia z dnia 23.09.2008 r.

Załącznik do Regulaminu Ucznia Medycznego Studium Zawodowego

Kryteria ogólne dotyczące otrzymania przez słuchacza jednorazowej pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuacje materialną:
1. Uzasadnienie w podaniu sytuacji trudnej w jakiej .znalazł się uczeń.
2. Udokumentowanie dochodów przypadających na 1 członka .rodziny stosownymi dokumentami.
3. Uwzględnienie w podaniu informacji dotyczącej liczby rodzeństwa uczącego się.
4. Ocena postawy słuchacza, postępów w nauce, frekwencja na zajęciach dokonana przez wychowawcę klasy.
5. Opinia Samorządu Klasowego dotycząca przestrzegania zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Jednorazowa pomoc finansowa może być udzielona słuchaczowi od II semestru.
7. Skład Komisji ds. Pomocy Socjalnej dla Młodzieży:
1) dyrektor szkoły lub jego zastępca,
2) wychowawcy klas,
3) opiekun samorządu szkolnego,
4) przedstawiciel samorządu szkolnego,
5) przedstawiciel Domu Słuchacza
Dokumenty należy składać do zastępcy dyrektora w terminie uprzednio ustalonym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *