Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO „MEDYK”

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRACA PEDAGOGICZNA

     1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 • Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego.
 • Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz przekazanie książek
  do gabinetów przedmiotowych.

     2. DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNA

 • Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni słuchaczy klas pierwszych.
 • Udzielanie informacji bibliotecznych, porad bibliograficznych, tekstowych
  i rzeczowych.
 • Promocja księgozbioru: gazetki ścienne, wystawy książek, bieżące informacje.
 • Rozbudowywanie księgozbioru podręcznego z zakresu literatury medycznej i nauk pokrewnych

    3. PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE I INFORMACYJNE UCZNIÓW

 • Lekcja biblioteczna dla klas pierwszych.
 • Praca indywidualna z czytelnikiem.
 • Pomoc w doborze odpowiedniej literatury zawodowej i w wyszukiwaniu informacji.
 • Zachęcanie do samodzielnego posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki.
 • Wycieczki do innego typu bibliotek.

     4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM, POZASZKOLNYM

 • Systematyczna współpraca z nauczycielami w zakresie uzupełniania księgozbioru.
 • Pomoc w doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
 • Udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych.
 • Wyszukiwanie informacji dla słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Pomoc słuchaczom i nauczycielom w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
 • Współpraca z innymi bibliotekami.
 • Przygotowanie i udział w promocji szkoły w środowisku lokalnym.

     5. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

 • Udział w konferencjach metodycznych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach
  i spotkaniach.
 • Przeglądanie stron WWW, dotyczących zagadnień bibliotek i bibliotekarstwa oraz oświaty i edukacji.
 • Kontakty z innymi bibliotekarzami (poczta e-mail, udział w forach dyskusyjnych, zapoznanie się literatura fachową).
 • Udział w pracach koła Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP).

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 

     1. PLANOWANIE, STATYSTYKA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
 • Prowadzenie dziennika biblioteki.
 • Prowadzenie statystyki dziennej, rocznej.
 • Sprawozdanie z działalności biblioteki.
 • Prowadzenie rejestru odwiedzin centrum multimedialnego, czytelni, wypożyczeń.

     2. ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW, GROMADZENIE,         OPRACOWANIE, SELEKCJA, KONSERWACJA

 • Zakup nowej literatury do przedmiotów zawodowych.
 • Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.
 • Opracowywanie zbiorów, katalogowanie książek.
 • Selekcja zbiorów – inwentaryzacja ubytków.
 • Konserwacja zbiorów – oprawa i naprawa książek.
 • Prenumerata czasopism.
 • Bieżąca akcesja czasopism.

     3. ORGANIZACJA WARSZTATU INFROMACYJNEGO I DYDAKTYCZNEGO BIBLIOTEKI

 • Uzupełnianie i uaktualnianie katalogów bibliotecznych.
 • Aktualizacja Zeszytu Przydatnych Adresów Internetowych.
 1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
 • Udostępnianie książek w wypożyczalni, zbiorów specjalnych, księgozbioru podręcznego oraz czasopism.
 • Przygotowanie kart czytelniczych słuchaczy.
 • Przygotowanie dokumentacji statystyki pracowni multimedialnej, zeszytu odwiedzin w czytelni, ewidencji drukowanych materiałów.

      5. PRACE ADMINISTRACYJNE

 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków.
 • Przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów (skontrum).
 • Aktualizacja wykazu słuchaczy i kartoteki czytelników.
 • Założenie kart czytelniczych dla słuchaczy klas pierwszych.
 • Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym, odbiór książek
  i sprawdzenie ich stanu.
 • Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
 • Ustalenie z główną księgową wartości księgozbioru na koniec roku kalendarzowego.
 • Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.

INNE DZIAŁANIA BIBLIOTEKARZA

 1. PROPAGOWANIE KULTURY
 • Podawanie do wiadomości słuchaczy i nauczycieli informacji o wydarzeniach kulturalnych naszego miasta i regionu (plakaty, ulotki, gazety).
 • Udział w spotkaniach z dyrektorem gorzowskiego teatru.

      2. PEŁNIENIE DODATKOWYCH FUNKCJI

 • Praca w Zespołach Nadzorujących przebieg Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Egzaminu maturalnego.
 • Prowadzenie kroniki szkoły.
 • Protokolant rad pedagogicznych.
 • Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Szkoły.
 • Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
 • Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *