Plan pracy

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRACA PEDAGOGICZNA

 1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
 • Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego.
 • Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz przekazanie książek
  do gabinetów przedmiotowych.
 1. DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNA
 • Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klas pierwszych.
 • Udzielanie informacji bibliotecznych, porad bibliograficznych, tekstowych
  i rzeczowych.
 • Promocja księgozbioru: gazetki ścienne, wystawy książek, bieżące informacje.
 • Rozbudowywanie księgozbioru podręcznego z zakresu literatury medycznej i nauk pokrewnych.
 1. PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE I INFORMACYJNE UCZNIÓW
 • Lekcja biblioteczna dla klas pierwszych.
 • Praca indywidualna z czytelnikiem.
 • Pomoc w doborze odpowiedniej literatury i w  wyszukiwaniu informacji.
 • Zachęcanie do samodzielnego posługiwania się warsztatem informacyjnym biblioteki.
 • Wycieczki do innego typu bibliotek.
 1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM, POZASZKOLNYM
 • Systematyczna współpraca z nauczycielami w zakresie uzupełniania księgozbioru.
 • Pomoc w doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
 • Udział w radach szkoleniowych
 • Wyszukiwanie informacji dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Pomoc uczniom i nauczycielom w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
 • Współpraca z innymi bibliotekami.
 • Przygotowanie i udział w promocji szkoły w środowisku lokalnym.
 1. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
 • Udział w konferencjach metodycznych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach.
 • Przeglądanie stron WWW., dotyczących zagadnień bibliotek i bibliotekarstwa oraz oświaty i edukacji.
 • Kontakty z innymi bibliotekarzami (poczta e-mail, udział w forach dyskusyjnych).
 • Samodzielne studiowanie literatury fachowej z bibliotekarstwa i pedagogiki.
 • Udział w pracach koła Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

PRACE BIBLIOTECZNO -TECHNICZNE

 1. PLANOWANIE, STATYSTYKA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

·        Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

·        Prowadzenie dziennika biblioteki.

·        Prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej.

·        Sprawozdanie z działalności biblioteki.

·        Prowadzenie rejestru odwiedzin centrum multimedialnego, czytelni, wypożyczeń.

 1. ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW, GROMADZENIE OPRACOWANIE, SELEKCJA, KONSERWACJA
 • Zakup nowych pozycji literatury do przedmiotów zawodowych.
 • Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.
 • Opracowywanie zbiorów – klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek.
 • Selekcja zbiorów – inwentaryzacja ubytków.
 • Konserwacja  zbiorów – oprawa i naprawa książek.
 • Prenumerata czasopism.
 • Bieżąca akcesja czasopism.
 1. ORGANIZACJA WARSZTATU INFORMACYJNEGO I DYDAKTYCZNEGO BIBLIOTEKI
 • Uzupełnianie i uaktualnianie katalogów bibliotecznych.
 • Praca z programem MOL Optivum.
 • Aktualizacja Zeszytu Przydatnych Adresów Internetowych.
 1. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
 • Udostępnianie książek w wypożyczalni, zbiorów specjalnych, księgozbioru podręcznego oraz czasopism.
 • Przygotowanie kart czytelniczych.
 • Przygotowanie dokumentacji statystyki pracowni multimedialnej, zeszytu odwiedzin w czytelni, ewidencji ksero.
 1. PRACE ADMINISTRACYJNE
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków.
 • Przeprowadzanie okresowo inwentaryzacji zbiorów (skontrum).
 • Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników.
 • Założenie kart czytelniczych dla uczniów klas pierwszych.
 • Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym, odbiór książek
  i sprawdzenie ich stanu.
 • Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
 • Ustalenie z główną księgową wartości księgozbioru na koniec roku kalendarzowego.
 • Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.

INNE DZIAŁANIA BIBLIOTEKARZA

 1. PROPAGOWANIE KULTURY
 • Podawanie do wiadomości uczniów i nauczycieli informacji o wydarzeniach kulturalnych naszego miasta i regionu (plakaty, ulotki, gazety).
 • Udział w spotkaniach z dyrektorem gorzowskiego teatru, omawiające bieżący repertuar.
 1. PEŁNIENIE DODATKOWYCH FUNKCJI
 • Praca w Zespołach Nadzorujących przebieg Egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Egzaminu maturalnego.
 • Prowadzenie kroniki szkoły.
 • Protokolant Rad Pedagogicznych.
 • Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Szkoły.
 • Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *