Strona Główna / Biblioteka / Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO „MEDYK”  W GORZOWIE WLKP.

Podstawę niniejszego „Regulaminu…” stanowi  Statut CKZiU „MEDYK”
w Gorzowie Wlkp
.

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka jest pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym do realizacji:

 • potrzeb i zainteresowań słuchaczy,
 • zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • popularyzowania wiedzy pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej zgodnie z zaleceniem programów nauczania.

Prawa i warunki korzystania ze zbiorów

§ 2

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory słuchaczom, nauczycielom, pracownikom szkoły,
  a także osobom współpracującym ze szkołą.
 2. Ze zgromadzonych zbiorów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając i przeglądając w czytelni na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne – audiowizualne i programy multimedialne),
  • zbiory audiowizualne i programy multimedialne mogą być udostępnione do klasopracowni za pośrednictwem opiekunów na okres 14 dni.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 6 książek na okres 1 roku szkolnego (od września do połowy czerwca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres wypożyczenia. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 2. Korzystający z wypożyczalni lub czytelni zobowiązani są:
  • pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki itp.,
  • w przypadku korzystania z czytelni wpisać się czytelnie do zeszytu odwiedzin i pozostawić nauczycielowi – bibliotekarzowi legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materiały,
  • chronić wypożyczone książki przed zniszczeniem lub zagubieniem,
  • w razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia książki, odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie, lub pokryć straty w wysokości ustalonej przez bibliotekę.
 1. Wypożyczenia zbiorowe do klasopracowni są dokonywane za pośrednictwem opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zbiory.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 3. Słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani
  są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§ 3

 1. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), w którym można nieodpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych.
 2. Prawo do korzystania z Internetu, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych w celach naukowych i edukacyjnych mają wszyscy słuchacze i pracownicy szkoły na zasadach określonych w niniejszym „Regulaminie…”
 3. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane:
 4. do przeglądania zasobów sieci Internet,
 5. do korzystania z programów i wydawnictw multimedialnych dostępnych w ICIM,
 6.  do pracy z programem Office 2010.

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

 • Osoba korzystająca w czytelni ze stanowiska komputerowego zobowiązana jest zostawić legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości u nauczyciela – bibliotekarza i wpisać się do Zeszytu Odwiedzin w ICIM.
 • Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba. Maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny.
 • Użytkownik ma obowiązek:
  • informować nauczyciela – bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych, bez podejmowania samowolnej próby naprawy,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • stosować się do poleceń nauczyciela – bibliotekarza.
 • Użytkownikowi nie wolno:
 • instalować własnych programów lub programów przeniesionych z serwerów dostępnych w Internecie i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
 • przeglądać i kopiować strony internetowe zawierające treści niepożądane (pornografia, przemoc, gry komputerowe itp.), (opiekun ICIM ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron),
 • kopiować pliki i oprogramowanie objęte prawem autorskim zarówno ze sprzętu ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
 • instalować komunikatorów oraz korzystać z nich,
 • kopiować danych na dysk twardy komputera bez zgody bibliotekarza,
 • spożywać posiłków oraz korzystać z telefonów komórkowych.
 • Drukowanie, nagrywanie i skanowanie wykonywane są przez opiekuna ICIM.
 • Użytkownik, który nie będzie przestrzegał regulaminu może utracić prawo do korzystania ze stanowiska komputerowego
 • Za uszkodzenie sprzętu komputerowego, oprogramowania i wydawnictw multimedialnych użytkownik odpowiada finansowo.

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego „Regulaminu…” oraz stosowania się do zawartych w nim postanowień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *