Strona Główna / Dokumenty szkoły / Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły na lata 2012-2015

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły na lata 2012-2015

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły na lata 2012-2015

Misją Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp., jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez świadczenie profesjonalnych usług edukacyjnych w zakresie przygotowania ich do dalszego kształcenia oraz pełnienia ról zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Szkoła kieruje się holistycznym postrzeganiem człowieka i poszanowaniem godności osobistej.

W realizacji tej misji szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i potencjalnymi pracodawcami absolwentów szkoły.

Poprzez swoje działania dążymy do wychowania dobrego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód i osiągnąć sukces dołącz do nas.

Cel 1: Otwarcie nowoczesnego kierunku kształcenia:

a) technik elektroradiologii

Do zadań technika elektroradiologii należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów, z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Mammografia, Badania Naczyniowe, Diagnostyka Izotopowa) jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, Audiometria, Spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

b) technik sterylizacji medycznej

technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dekontaminacyjnych, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Cel 2: Dalsze wdrażanie założeń jako kontynuacja dotychczasowych założeń Szkoły:

a) Szkolnego Programu Wychowawczego.

Celem priorytetowym będzie zachowanie bezpiecznej szkoły, wychowanie w kontekście poszanowania praw człowieka, wychowanie patriotyczne, podtrzymywanie tradycji, kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska lokalnego, rozwijanie kultury fizycznej i wychowania zdrowotnego, upowszechnienie samorządności jako metody wychowawczej, przygotowania do pracy i obowiązków zawodowych.

b) Szkolnego Programu Profilaktyki

Kształtowanie wśród młodzieży zachowań warunkujących zdrowie oraz umożliwiających dokonywanie racjonalnego wyboru, postaw i umiejętności takich jak: poczucie własnej wartości, podejmowania decyzji i komunikowania się, zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia.

c) Zespołu do Spraw Podnoszenia Efektów Kształcenia

Prowadzenie Ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i całościowej w zakresie wszystkich obszarów związanych z działalnością statutową szkoły oraz funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

d) Zespołu ds. Promocji Szkoły

Prowadzenie promocji szkoły w środowisku lokalnym i wojewódzkim poprzez rozpowszechnianie kierunków nauczania wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

e) Zespołu Przedmiotowego

Organizuje współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych. Wspomaga i realizuje mierzenia jakości pracy szkoły.

f) Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Organizuje propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywności fizycznej, akcji profilaktycznych, np. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru we krwi, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, masażu serca. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących promowania działalności i oferty edukacyjnej szkoły.

Nadzór Pedagogiczny

Dotyczy ewaluacji, kontroli i wspomagania w zakresie prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, realizacji godzin kształcenia, zachowania dyscypliny czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych . Nadzór nad terminowym wystawianiem ocen śródsemestralnych i rocznych.

Cel 3: Wzmocnienie współpracy z różnymi instytucjami.

– ze środowiskiem lokalnym,

– Kuratorium Oświaty

– Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

– z Samorządem Wojewódzkim,

– z Dyrektorem Szpitala,

– z Urzędem Pracy,

– z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną,

– z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji Kryzysowej,

– z Dyrektorami Domów Opieki Społecznej,

– w szczególności z Zespołem Szkół Medycznych w Zielonej Górze (wymiana

doświadczeń, wspólne Rady Pedagogiczne, wspólne konferencje, wymiana

egzaminatorów).

Cel 4: Włączenie się w Program UE „Młodzież w działaniu” w celu kształtowania poczucia

europejskości, solidarności i tolerancji oraz zaangażowanie się w tworzenie

przyszłości Unii Europejskiej poprzez wzmożone uczestnictwo w życiu

demokratycznym.

Celem jest kształtowanie poczucia europejskości, solidarności i tolerancji oraz zaangażowanie się w tworzenie przyszłości Unii Europejskiej poprzez wzmożone uczestnictwo w życiu demokratycznym:

a) wymiana młodzieży w ramach akcji „Młodzież dla Europy” stworzy możliwość rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości młodego pokolenia oraz wymiany doświadczeń, poglądów.

b) współpraca młodzieży ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski,

c) współpraca młodzieży z Lubuskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

Potrzebne są też systemy wsparcia dla osób aktywnie działających dla młodych ludzi, dając osobom pracującym z młodzieżą okazję do współpracy, wymiany dobrych praktyk, uczestnictwo w szkoleniach i tworzenie sieci kontaktów.

Cel 5: Modernizacja infrastruktury budowlanej.

– uzyskanie środków z Funduszy Europejskich.

– włączenie się w Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska- Województwo Lubuskie – Brandenburgia – Priorytet nr 3. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji.

– wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia – Działanie 3.1.

Sukces szkoły to wysoka jakość kształcenia, to zespół ludzi- kompetentnych, wspierających się, odpowiedzialnych i życzliwych. To zdrowa rywalizacja, dobre relacje, otwarta komunikacja, szacunek i zaufanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *