Strona Główna / Samorząd szkolny / Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin samorządu szkolnego

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

I. Postanowienia ogólne
II. Tryb wyborów i odwoływania Samorządu Szkolnego
III. Organizacja pracy Samorządu Szkolnego
IV. Kompetencje Samorządu Szkolnego
V. Zadania Samorządu Szkolnego
VI. Postanowienia końcowe

Rozdział I:

Postanowienia ogólne

1.     Samorząd Szkolny tworzą uczniowie szkoły.
2.     Samorząd Szkolny jako organ Samorządu Szkolnego, jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów   reprezentującym ich  sprawy i organizującym życie uczniowskie w szkole.
3.     Samorząd Szkolny jest ciałem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym.
4.     Siedzibą Samorządu Szkolnego jest Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział II:

Tryb wyborów i odwołania Samorządu Szkolnego:

1.     W skład Samorządu Szkolnego wchodzą uczniowie – przedstawiciele klas (po 1 osobie z każdej klasy), pełniący w swoim zespole klasowym funkcje przewodniczącego. Rada Samorządu – składa się z 4 osób pełniących nadzór  i koordynujący pracę całej społeczności uczniowskiej.
2.     W wyborach samorządów klasowych mają prawo brać wszyscy uczniowie danej klasy.
3.     Rada Samorządu w skład, której wchodzą przewodniczący klas pomiędzy sobą wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika, pozostali są głosem doradczym.
4.     W skład Samorządu wchodzą uczniowie klas II, którzy w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego przekazują działalność samorządową słuchaczom kończącym klasę I.
5.     Nowy zarząd w przeciągu 7 dni od dnia przekazania działalności, powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
6.     Kadencja Rady Samorządu trwa 1 rok od września do czerwca roku następnego.
7.     Odwołanie członka Samorządu Szkolnego, w przypadku, jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub z innych uzasadnionych przyczyn, dokonuje się na wniosek Rady Samorządu, opiekuna samorządu, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej. Odwołania dokonuje Rada Samorządu po przeanalizowaniu sprawy.

Rozdział III:

Organizacja pracy Samorządu Szkolnego:

1.     Samorząd Szkolny składa się z następujących organów: Rada Samorządu (4 osoby) – organ nadzorujący i koordynujący pracę całej społeczności uczniowskiej, w skład, której wchodzi:
·        Przewodniczący
·        Z-ca przewodniczącego
·        Skarbnik
·        Sekretarz

Sekcja do spraw radiowęzła – 3 osoby

 1. Samorząd Szkolny jest samorządny, samodzielny i niezależny.
 2. Samorząd Szkolny jest ciałem kolegialnym.
 3. Samorząd Szkolny ma prawo wyboru opiekuna ( w tym również opiekunów sekcji) spośród nauczycieli uczących w szkole.
 4. Plan pracy Samorządu Szkolnego opracowany jest na początku roku szkolnego (do 15 września) jest korygowany na bieżąco.
 5. Dokumentacja Samorządu Szkolnego zawiera: potwierdzenia wydatków, potwierdzenia księgowości o stanie finansów, protokolarze, regulamin samorządu zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 6. Decyzje zapadają większością głosów przy obecności 2/3 członków Samorządu Szkolnego.
 7. Samorządy Klasowe podlegają Samorządowi Szkolnemu.

Rozdział IV:

Kompetencje Samorządu Szkolnego:

 1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw  uczniów.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i innych spotkaniach  kolegialnych, które reprezentują sprawy uczniów.
 3. Konsultowanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną decyzji dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Podejmowanie działalności interwencyjnej w imię dobrze pojętej sprawy uczniów.
 5. Samorząd może gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn.
 6. Decyzje o wydawaniu środków finansowych będących w gestii samorządu podejmuje Prezydium Rady Samorządu i Opiekun w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Rozdział V:

Zadania Samorządu Szkolnego:

 1. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi i zainteresowaniami społeczności  szkolnej.
 2.  Przy skreśleniu ucznia z listy samorząd przedstawia swoją opinię na piśmie.
 3. Sprawozdanie z działalności samorządu z uwzględnieniem rozliczenia o stanie finansów.

Rozdział VI:

Postanowienia końcowe:

 1. Samorząd Uczniowski nie może naruszać kompetencji  Dyrektora Szkoły.
 2. Zmiany w regulaminie Samorządu Szkolnego Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. dokonywane są na zebraniu Samorządu większością głosów przy obecności 2/3 członków.

Opracowała mgr Jolanta Kaniowska
z prezydium Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Szkolnego został przyjęty Uchwałą Rady Nr XIX w dniu 23 września 2008 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *