Strona Główna / SAMORZĄD SZKOLNY / Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin samorządu szkolnego

REGULAMIN SAMORZĄDU
SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2019/2020

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO „MEDYK”
W GORZOWIE WLKP.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. nr 95 p. 425 1991 r.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. art. 85)

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
 3. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
 4. Statut Szkoły CKZiU „Medyk” w Gorzowie Wlkp.
 5. Cele Samorządu Szkolnego
 1. Udział słuchaczy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły.
 3. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integrujących społeczność szkolną.
 4. Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb słuchaczy we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Promowanie wiedzy na temat praw słuchaczy i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 6. Organizowanie i zachęcanie słuchaczy do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej.
 7. Reprezentowanie działalności Samorządu Szkolnego przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i innymi organami.

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Samorząd Szkolny tworzą słuchacze szkoły.
 2. Samorząd Szkolny jest jedynym przedstawicielem ogółu słuchaczy reprezentującym ich sprawy i organizującym ich życie w szkole.
 3. Samorząd Szkolny jest ciałem doradczym, opiniodawczym i wnioskodawczym.
 4. Siedzibą Samorządu Szkolnego jest jest CKZiU ”Medyk” w Gorzowie Wlkp.

 

 

 • Tryb wyborów i odwołania Samorządu Szkolnego
 1. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą słuchacze – przedstawiciele klas (po 1 osobie z każdej klasy), pełniący w swoim zespole klasowym funkcje przewodniczącego. Rada Samorządu – składa się z 4 osób pełniących nadzór i koordynujący pracę całej społeczności szkolnej.
 1. Rada Samorządu, w skład której wchodzą przewodniczący klas, pomiędzy sobą wybiera: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika, pozostali są głosem doradczym.
 2. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą słuchacze klas II, którzy w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego przekazują działalność samorządową słuchaczom kończącym klasę I.
 3. Kadencja Rady Samorządu Szkolnego trwa 1 rok od listopada do czerwca roku następnego.
 4. Odwołanie członka Samorządu Szkolnego, w przypadku, jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub z innych uzasadnionych przyczyn, dokonuje się na wniosek Rady Samorządu, opiekuna samorządu, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej. Odwołania dokonuje Rada Samorządu po przeanalizowaniu sprawy.

 

 1. Organizacja pracy Samorządu Szkolnego
 1. Samorząd Szkolny składa się z następujących organów: Rada Samorządu, w skład której wchodzi:
  • Przewodniczący
  • Z-ca przewodniczącego
  • Skarbnik
  • Sekretarz
 2. Samorząd Szkolny jest samorządny, samodzielny i niezależny.
 3. Samorząd Szkolny jest ciałem kolegialnym.
 4. Plan pracy Samorządu Szkolnego opracowany jest na początku roku szkolnego (do 15 września) jest korygowany na bieżąco.
 5. Dokumentacja Samorządu Szkolnego zawiera: potwierdzenia wydatków, potwierdzenia księgowości o stanie finansów, regulamin samorządu zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Kompetencje Samorządu Szkolnego
 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i innych spotkaniach  kolegialnych, które reprezentują sprawy słuchaczy.
 2. Konsultowanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną decyzji dotyczących spraw słuchaczy.
 3. Podejmowanie działalności interwencyjnej w imię dobrze pojętej sprawy słuchaczy.
 4. Samorząd może gromadzić środki finansowe pochodzące z dobrowolnych składek  i darowizn.
 5. Decyzje o wydawaniu środków finansowych będących w gestii samorządu podejmuje Rady Samorządu i Opiekun w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

 

 1. Zadania Opiekuna Samorządu Szkolnego
 1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Szkolnego.
 2. Pośredniczenie między słuchaczami a nauczycielami.
 3. Doradzanie i wspomaganie inicjatyw słuchaczy.

 

 • Zadania Samorządu Szkolnego
 1. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi i zainteresowaniami społeczności szkolnej.
 2. Przewodniczący Samorządu Szkolnego przedstawia na piśmie opinię
  o słuchaczu, który zostaje skreślony z listy słuchaczy CKZiU ”Medyk”.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Samorządu, z uwzględnieniem rozliczenia o stanie finansów (koniec roku szkolnego).

 

 

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Samorząd Szkolny nie może naruszać kompetencji Dyrektora Szkoły.
 2. Regulamin powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 3. Zmiany w regulaminie Samorządu Szkolnego zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną CKZiU ”Medyk” w Gorzowie Wlkp.
 4. Wszystkie nie ujęte w regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły.

 

 

 

Opracowała Jolanta Kaniowska

 

 

Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr   V/2019/2020   z dnia 13.09.2019 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *